REGULAMIN

 Apetyt na Zdrowie Magdalena Depa-Muniak

Obowiązuje od: 23.07.2020.

 I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http:// http://matka-dietetyczka.pl/sklep/prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod nazwą: Magdalena Depa-Muniak Apetyt Na Zdrowie, ul. Czarna Droga 52d, 33-100 Tarnów NIP:8722309716,
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest przy użyciu urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzy wystanie z funkcjonalności strony internetowej (obsługującego przeglądarki internetowe).
 3. Sprzedaż produktów prowadzona jest w formie elektronicznej, dotyczą Ebooków w formie plików cyfrowych, czyli Ebooków niezapisanych na nośniku materialnym.
 4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Ebooka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
 5. Ebooki mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w formacie PDF

 

 II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony internetowej, zasady zawarcia umowy, prawa i obowiązki stron umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź podmiot gospodarczy
 3. Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony dostępny pod adresem http://matka-dietetyczka.pl/
 4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru /dostarczania zawierana za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Towar/Produkt/Posiłek – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem strony internetowej
 6. Ebook – książka elektroniczna w formie plików cyfrowych, czyli Ebooków niezapisanych na nośniku materialnym, którą Klient może nabyć za pośrednictwem strony internetowej
 7. Cena – wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podawanymi w PLN (polski złoty)
 8. Sprzedawca – podmiot gospodarczy pod nazwą Magdalena Depa-Muniak Apetyt Na Zdrowie, ul. Czarna Droga 52d, 33-100 Tarnów NIP:8722309716
 9. Konto – zbiór danych przechowywanych w systemie informatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy
 10. Polityka prywatności i cookies – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.
 11. Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.)

 

III. Zakres zastosowania Regulaminu

 1. Z usług Sprzedawcy mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług cateringu dietetycznego przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od ich prawnych opiekunów.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich klientów Sprzedawcy oraz ich opiekunów.
 3. Regulamin ma zastosowanie do klientów posiadających konto na stronie internetowej sprzedawcy jak również korzystających z usług on-line bez rejestracji.

 IV. Dokumentacja sprzedażowa

 1. Na wszystkie zakupy u Sprzedawcy wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT w zgodzie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054)
 2. Klient wyraża zgodę na wysyłkę dokumentów sprzedażowych w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054)

 

 V. Zakup, zamówienie

 1. Klient dokonuje zakupu poprzez stronę internetową Sprzedawcy.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zamówienie określa ilość towaru, rodzaj oraz jego cenę.
 4. W celu złożenia zamówienia na zakup Ebooka, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) Kupujący zaznacza wybrany tytułu Ebooka za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”,

2) Kupujący przechodzi do widoku koszyka,

3) Kupujący wypełnia formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

4) Kupujący wybiera formę płatności,

6) Kupujący zapoznaje się z Regulaminem, w tym z niniejszym załącznikiem nr 1 i go akceptuje. Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7) Kupujący naciska przycisk „Kupuję i płacę”

 1. Sprzedawca wysyła potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany przesz klienta adres poczty elektronicznej informując jednocześnie o możliwości jego realizacji.
 2. Zamówienie musi zawierać adres e-mail a w uzasadnionych przypadkach imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz numer NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu.
 3. Zamówienie realizowane jest jedynie po uregulowaniu rachunku za zakupiony towar.

 

 VI.Płatność

 1. Sprzedawca, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje o łącznej cenie towaru oraz dodatkowych opłatach.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 3. Przy zamówieniach dokonywanych przy użyciu strony internetowej (na odległość) jedyna forma płatności jest przedpłata (dokonywana w momencie zamówienia) poprzez system płatności przelewy24.
 4. Przy zamówieniach dokonywanych na miejscu dopuszcza się płatność w formie gotówkowej bądź przy użyciu kart płatniczych.

  

VII. Realizacja zamówienia, odstąpienie

 1. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności za Ebook z góry.
 2. Zamówienie zawierające Ebook/Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 3. W przypadku nie odebrania zamówienia które realizowane było w formie wysyłkowej pod wskazany adres, zamówione towary przekazywane są do punktu DIETdrive gdzie można je odebrać w tym samym dniu aż do zamknięcia lokalu (godziny otwarcia podane są na stronie internetowej).
 4. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Ebooka w formie pliku cyfrowego.
 5. W ramach składania zamówienia na zakup Ebooka, Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia na zakup produktów innych niż Ebook.
 6. Kupujący ma możliwość zamówienia kilku Ebooków, w tym kilka sztuk Ebooka o danym tytule. 6. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 

VIII. Zasady korzystania z Ebooka 

 1. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Ebooka w formie cyfrowej.
 2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „LINK” znajdujący się przy danym tytule Ebooka. Po kliknięciu na przycisk „LINK” zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
 3. Plik może zostać zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
 4. Kupujący ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:

1) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,

2) zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

 1. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Ebooków jest niedozwolone.

 

 IX. Reklamacja,  wady towaru

 1. W związku ze złożeniem zamówienia na Ebooki w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:

1) Zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie,

2) W ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Ebook, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej, jakości dostarczonego towaru/Ebooka bądź obsługi, (w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych na odległość) można przesyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@matka-dietetyczka.pl.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

 X. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i informacji o specjalnych promocjach poprzez stronę internetową bądź bezpośredni o w siedzibie firmy Klient w każdym Momocie ma prawo rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych poprzez kontakt ze sprzedawcą za pomocą adresu email kontakt@matka-dietetyczka.plbądź bezpośrednio w siedzibie firmy.
 2. Sprzedawca nie przesyła spamu oraz wiadomości które mogą stanowić zagorzenie infrastruktury technicznej klienta.

 

 XI. Działania niedozwolone

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do strony internetowej, jej zawartości lub korzystanie z niej w nieodpowiedni sposób w tym poprzez rozsyłanie spamu czy też informacji o charakterze handlowym bądź marketingowym.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronie internetowej w przypadku, gdy Klient korzysta z niego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

 

XII. Oferta

 1. Oferta Sprzedawcy stanowi jego własność i pochodzi z jego własnych zasobów, oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.
 2. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych ze strony internetowej Sprzedawcy.

 

XIII. Dane osobowe

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji na stronie internetowej lub składania Zamówienia, jest właściciel podmiotu gospodarczego będącego pod nazwą: Magdalena Depa-Muniak Apetyt Na Zdrowie, ul. Czarna Droga 52d, 33-100 Tarnów NIP:8722309716.
 2. Administrator może przekazywać Dane osobowe osobom trzecim, dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu: – realizacji łączącej nas umowy, – realizacji obowiązków przewidzianych prawem, – ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu;
 3. Administrator może dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem Polskim oraz Unii Europejskiej, a w szczególności w zgodzie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 2. Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 3. weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu limitu kredytowego,
 4. uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
 5. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody

 

Prawa klienta

 1. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 2. Klient ma prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) bądź ograniczenia przetwarzania danych; mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania,
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy regulaminu obowiązują od momentu wejścia w życie tj. 23.07.2020 roku. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu w przypadku uruchomienia dodatkowych funkcjonalności (bądź wyłączenia) oraz w przypadku zmian w obowiązującym go prawie Polskim bądź UE. Wszelkie zmiany dokonywane będą jedynie w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.